Menu
Winkelwagen

Algemene voorwaarden Buitenconcept

De consument heeft het recht aan Buitenconcept mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder

betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de

levering van het product.


Ondernemingsgegevens:

http://www.buitenconcept.be is een onderdeel van:

Coppens Buitenconcept BVBA

Landegemstraat 3

9850 Nevele

België

BE 440.176.892

info@coppens.be

tel.: 09 371 59 22


ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De elektronische webwinkel van Coppens, een BVBA met maatschappelijke zetel te Landegemstraat 3, 9850

Nevele (België), BTW BE 440.176.892, Buitenconcept biedt haar klanten de mogelijkheid om grasmaaiers,

zitmaaiers, verticuteerders, accu-machines en gemotoriseerd tuinmateriaal online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het Buitenconcept

assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Buitenconcept.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen

algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing

zijn.


ARTIKEL 2: PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien

vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is

decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Kleuren kunnen

licht afwijken van de kleuren op de foto's.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten

wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


ARTIKEL 3: AANBOD

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend

bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het

toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of

leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Buitenconcept is wat de juistheid of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een

middelenverbintenis. Buitenconcept is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of

drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door

Buitenconcept.

Buitenconcept is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen

aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.


ARTIKEL 4: VOORRAAD

Dit artikel is ofwel in onze eigen winkel op voorraad of is beschikbaar in het depot van de leverancier. In het

eerste geval is de leveringstermijn enkele dagen tot 1 week, in het tweede geval ongeveer 1 tot 2 weken. Bij

langere wachttijd wordt de klant gecontacteerd.


ARTIKEL 5: ONLINE AANKOPEN

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Buitenconcept assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Buitenconcept. De

artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

- via bancontact

- via overschrijving

- via kredietkaart (Visa of Mastercard)


ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van

Buitenconcept.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er

zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Buitenconcept te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder

die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


ARTIKEL 7: SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Buitenconcept beschikt, is de klant ingeval van niet of laattijdige betaling, vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van

10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder

aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum

van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Buitenconcept zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen

terug te nemen.

Let er op dat u de betaling binnen de 2 weken na de bestelling afhandelt. Niet-betaalde bestellingen worden na 2

weken automatisch en zonder voorafgaand bericht geannuleerd door de verkoper.


ARTIKEL 8: KLACHTEN

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de

levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.


ARTIKEL 9: GARANTIE

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van

consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering

aan) de eerste eigenaar.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op

te nemen met de Buitenconcept klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen

aan Buitenconcept.

Elk gebrek dient binnen 10 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling

of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van

ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel

waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of

wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend

levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.


ARTIKEL 10: VERZAKINGSTERMIJN

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online

aankopen :

De consument heeft het recht aan Buitenconcept mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van

een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het

product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering

contact opnemen met de Buitenconcept klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van

de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Buitenconcept, Landegemstraat 3, 9850 Nevele.

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden

terugbezorgd.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren,

gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd

- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt

- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden


ARTIKEL 11: PRIVACY

Buitenconcept verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten

overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Buitenconcept toe te sturen.

Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen

aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Buitenconcept bewaren op elk moment opvragen,

verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Buitenconcept uw gegevens gebruikt om u

informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk of per e-mail (info@coppens.be) aan te vragen op het hierna

vermelde adres: Buitenconcept / Coppens Buitenconcept BVBA, Landegemstraat 3, 9850 Nevele.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn

paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Buitenconcept heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Buitenconcept respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van

het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het

geheel van de beschikbare gegevens over u op Buitenconcept ter consultatie, wijziging of verwijdering.

Buitenconcept maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het

mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies

kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw

computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure.

Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen

invoeren.


Buitenconcept houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de

internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons

contacteren op info@coppens.be.


ARTIKEL 12: AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op

geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Buitenconcept om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten

af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke

bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


ARTIKEL 13: BUITENCONCEPT KLANTENDIENST

De Buitenconcept klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +329/371.59.22, via e-mail op

info@coppens.be of per post op het volgende adres: Landegemstraat 3, 9850 Nevele.


ARTIKEL 14: WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de

algemene verkoopsvoorwaarden van Buitenconcept. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige

Voorwaarden.

Buitenconcept kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de

wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.


ARTIKEL 15: BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTER

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake

toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende

roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken we om uw bezoek aan onze website eenvoudiger en sneller te maken, en om ons inzicht in het gebruik van onze website te verlenen. Als u deze melding sluit of verder surft, zonder dat u uw browser instellingen wijzigt, dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met de plaatsing van onze cookies op uw computer. U heeft op elk ogenblik de mogelijkheid om onze cookies te weigeren door in die zin uw browser instellingen aan te passen.